Kompleksowe rozwiązania finansowo - ubezpieczeniowe

Firma MULTIADVISORS powstała z myślą o najbardziej wymagających Klientach Indywidualnych oraz Ich Firmach. Naszym celem jest zaprezentowanie najlepszych możliwych, dostępnych na rynku rozwiązań finansowo-ubezpieczeniowych. Zapewniamy najwyższą jakość usług począwszy od propozycji inwestowania środków, kompleksowej ofercie ubezpieczeniowej, kończąc na wszelkich dostępnych na rynku sposobach pozyskiwania kapitału.

 

Firmę MULTIADVISORS tworzą Osoby od ponad 12 lat związane z branżą finansową.

Dysponujemy specjalistyczną wiedzą i dużym doświadczeniem, które pomogą wszystkim korzystających z naszych usług, wybrać w konkretnej sytuacji najbardziej optymalne rozwiązanie.

 

Całościowo dbamy o finanse zarówno osób prywatnych oraz ich firm.  Pomaga nam w tym szeroki wachlarz propozycji ubezpieczeniowo-finansowych oraz kredytowych, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego naszego Klienta.

 

Dzięki pasji i naszemu zaangażowaniu w wykonywaną pracę pomagamy w ustaleniu profilu inwestycyjnego, który odzwierciedla wskazane cele inwestycyjne, wrażliwość na ryzyko oraz horyzont inwestycyjny.

 

Cały czas śledzimy trendy rynkowe i rozbudowujemy naszą ofertę produktową, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych Klientów.

INWESTYCJE

UBEZPIECZENIA

KREDYTY

LEASING

POZYSKANIE KAPITAŁU

BIZNES PLANY

OBLIGACJE KORPORACYJNE

 

Pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji korporacyjnych to dla wielu firm ważne źródło finansowania. Z kolei dla inwestora, który poszukuje wyższej stopy zwrotu i akceptuje wyższe ryzyko inwestycji to bardzo ciekawa alternatywa dla lokaty bankowej. Od kilku lat obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój tego rynku. W wyniku współpracy ze sprawdzonymi na rynku podmiotami istnieje możliwość zaproponowania obligacji sprawdzonych Emitentów Obligacji. Z należytą starannością jesteśmy w stanie rzetelnie ocenić i przygotować oferty w tym zakresie, skupiając się przede wszystkim na ryzykach związanym z konkretną ofertą. Wraz ze wzrostem ofert w tym segmencie rynku, dokładna analiza sytuacji prawno-ekonomicznej Emitenta może okazać się niezbędna i pomocna w doborze odpowiedniej propozycji inwestycyjnej w portfelu każdego Inwestora.

 

W ramach naszej oferty zajmujemy się również wsparciem merytorycznym w odniesieniu do aktualnie trwających emisji obligacji, z każdej branży rynkowej.

 

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

 

Fundusze inwestycyjne to najbardziej powszechna forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków wpłaconych przez uczestników poszczególnych funduszy. W minionej dekadzie uczestnikami tej formy lokowania środków były zarówno osoby indywidualne jak i prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy) jak i podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

 

Jednym z rodzajów funduszy inwestycyjnych są Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ), które pozwalają na dobranie indywidualnej strategii w kontekście wybranej klasy aktywów. Najczęśniej FIZ charakteryzują się jednak niższą płynnością od Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO).

 

Wybór odpowiedniego funduszu inwestycyjnego wymaga odpowiedniej analizy zarówno na potrzeby konkretnego Inwestora jak również pod względem korzyści oraz ryzyk jakie wynikają z ofert konkretnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI). W tej materii, bazując na długoletniej praktyce rynkowej, jesteśmy gotowi na precyzyjną i merytoryczną weryfikację najlepszego wyboru inwestycyjnego.

 

IKE / PLANY EMERYTALNE

 

Ustawa o Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Posiadacz konta IKE może wybrać dowolny sposób oszczędzania, zaczynając od lokaty bankowej, poprzez ubezpieczenie kapitałowe, fundusze inwestycyjne, aż po samodzielne inwestowanie na giełdzie. Rachunki IKE są oferowane przez wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, domy maklerskie.

 

Dobrowolnie, na cele emerytalne mogą oszczędzać Osoby, w imieniu których robi to pracodawca, poprzez wpisanie takiego świadczenia w system motywacyjny dla pracowników.  W większości rozwiniętych krajów europejskich dobrowolne oszczędności emerytalne stanowią istotny składnik uposażenia kadry zarządzającej.

 

Współpracującym z nami przedsiębiorstwom oraz Inwestorom Indywidualnym oferujemy przygotowanie dokładnej analizy aktualnych planów emerytalnych jak również możemy zapewnić wsparcie merytoryczne w zakresie ich obsługi.

 

DLA FIRM

 

Szeroki zakres ubezpieczenia każdego przedsiębiorcy stanowi solidną podstawę działalności gospodarczej. Podstawowy wachlarz ubezpieczenia chroni budynki, lokale, rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne. Przygotowana przez nasz oferta umożliwia elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do wymagań każdego przedsiębiorcy.

 

GRUPOWE

 

Coraz więcej przedsiębiorców, starając się podnieść standardy pracownikom w ramach prowadzonych działalności, decyduje się na kompleksowy program ubezpieczeniowy. Polisa tego typu daje możliwość ubezpieczenia pracowników oraz Ich bliskich na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu, poważne zachorowania czy śmierć. Jedną z większych różnic w tej formie ochrony jest relatywnie niższa cena za poszczególne rodzaje ryzyk ubezpieczeniowych w porównaniu do ochrony indywidualnej osoby fizycznej.

 

MAJĄTKOWE

 

Ochrona przez niespodziewanymi zdarzeniami losowymi w każdej firmie jest bardzo istotna i nie powinna być bagatelizowana. Każde przedsiębiorstwo jak i gospodarstwo domowe dzięki ochronie przed zalaniem, pożarem, przepięciem czy kradzieżą powinno mieć zapewnione spokojne funkcjonowanie. Odszkodowanie wypłacane w razie wystąpienia szkody przy każdym ze zdarzeń losowych pozwala na odtworzenie utraconego majątku.

 

KOMUNIKACYJNE

 

Stanowią najbardziej popularną formą ochrony ubezpieczeniowej. Przy wyborze najlepszego rozwiązania, zwracamy uwagę nie tylko na koszt tego typu ochrony ale również na jej zakres z jednoczesnym uwzględnieniem sprawności procesu wypłaty odszkodowania w ramach danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

 

NA ŻYCIE

 

Wybierając ofertę ubezpieczenia na życie, wspólnie wskażemy newralgiczne aspekty wynikające z tego typu ochrony tj. zapewnienie bliskim bezpieczeństwa finansowego, zabezpieczenia spłaty kredytów, zadbania o bezpieczny start dzieci w przyszłość. Szczegółowa analiza dokumentów, włącznie z regulaminem oraz ogólnymi warunkami ubezpieczeni (OWU), pozwoli po wspólnej analizie dokonać odpowiedniego wyboru.

 

W PODRÓŻY

 

Skuteczna pomoc w razie wypadku, choroby, utraty bagażu w czasie wypoczynku czy podróży służbowej w kraju lub za granicą to bezcenne wsparcie dla pojedynczych ubezpieczonych, jak również dla grup pracowników.

 

KREDYTY MIESZKANIOWE

 

Mając możliwość zaproponowania ofert wielu Banków dokonujemy obiektywnego ich porównania.

Przy wyborze najlepszego rozwiązania, zwracamy uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania kredytu i wysokość raty ale przede wszystkim całkowity koszt kredytu.

 

Znając z praktyki podejście analityków bankowych, przy proponowanych rozwiązaniach kredytowych bierzemy pod uwagę nie tylko dochody osiągane w danym momencie, ale również potencjał ich uzyskiwania w przyszłości.

 

KREDYTY KONSOLIDACYJNE

 

Celem obniżenia kosztów obsługi wielu kredytów oraz zobowiązań można zdecydować się na taką formę kredytowania. Wykorzystanie zabezpieczenia hipotecznego, pozwala uporządkować finanse osobiste oraz zoptymalizować wysokość comiesięcznej raty kredytowej.

 

POŻYCZKI HIPOTECZNE

 

Forma kredytowania dająca możliwość pozyskania kapitału, który można przeznaczyć na dowolny cel. Uzyskanie takiego finansowania charakteryzuje się długim okresem spłaty i relatywnie niskim oprocentowaniem.

 

KREDYTY FIRMOWE

 

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, jak ważne jest zapewnienie bieżącego finansowania potrzeb krótko oraz długoterminowych. Zdarzają się sytuacje, że środki obrotowe muszą być dostępne w każdym momencie. Zdarzają się również wybory, podyktowane względami prawno-podatkowymi, determinujące wybór finansowania zewnętrznego w miejsce środków własnych.

 

Najczęściej głównym kryterium jest potencjał do rozwoju i generowania zysków w przedsiębiorstwie.

 

Doradzając przy wyborze najlepszego rozwiązania kredytowego, wiemy, że każdorazowo należy spojrzeć indywidualnie na sytuację Kredytobiorcy. Dotyczy to zarówno aktywów jak i pasywów biznesowych, nie zapominając o aspektach prywatnych i majątku osobistym Kredytobiorcy.

 

LEASING

 

Oprócz niewątpliwych korzyści płynących z leasingu jakimi są niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa), czy możliwość rozliczenia podatku VAT, przy wyborze konkretnej oferty zwracamy uwagę na wszelkie aspekty prawnopodatkowe.

 

Ta forma finansowania może mieć zastosowanie zarówno dla majątku ruchomego skończywszy na coraz bardziej popularnym leasingu nieruchomości.

 

Do najczęściej wybieranych form leasingu zaliczamy operacyjny oraz finansowy.

 

W leasingu operacyjnym, to firma leasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a pełna rata leasingowa (część kapitałowa i odsetkowa) jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy. VAT z kolei naliczany jest wraz z każdą ratą leasingową.

 

W leasingu finansowym przedmiot leasingu zaliczony jest do majątku leasingobiorcy i to on ma możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych. Koszty uzyskania przychodów stanowią amortyzacja oraz część odsetkowa raty leasingowej. VAT płacony jest w całości wraz z pierwszą ratą leasingową.

 

POZYSKANIE KAPITAŁU DŁUŻNEGO

 

Nie tylko kredyt bankowy może stanowić źródło zewnętrznego finansowania.

 

Współpracując na rynku kredytowo-inwestycyjnym umożliwiamy Inwestorom współudział w przedsięwzięciach biznesowych.

 

Starannie dobrane parametry potencjalnej inwestycji oraz znajomość branży inwestycyjnej pozwalają nam łączyć w pary Partnerów Biznesowych. Takie podejście do szerokorozumianej współpracy pozwala nam rozszerzyć ofertę stanowiącą z jednej strony formę pozyskania kapitału przez Przedsiębiorcę, zaś z drugiej ulokowania nadwyżek finansowych przez Inwestorów poszukujących alternatywnych inwestycji. W praktyce oznacza to, że zgłaszają się do nas podmioty prawne oraz Osoby Fizyczne, które z różnych powodów nie mogą liczyć na finansowanie bankowe. Wówczas, wspólnie przygotowujemy ofertę, która z jednej strony stanowi adekwatną premię za ryzyko dla Inwestora Finansowego, w zamian za akceptowalne zabezpieczenie oraz koszt pieniądza z punktu widzenia Strony pozyskującej kapitał.

 

BIZNES PLANY

 

W ramach przygotowań do pozyskania środków finansowych od Inwestorów czy Banków powinno się wspierać tym narzędziem analitycznym. Często Przedsiębiorca wykonuje wnikliwą analizę na własne potrzeby, jeszcze przed podjęciem decyzji o ubieganie się o finansowanie zewnętrzne. Przy współpracy w tym zakresie, naszym głównym zadaniem jest wskazanie celów oraz sposobów i środków do ich osiągnięcia. Biznes plan traktujemy jako uzupełnienie oferty kredytowo-inwestycyjnej. Zwracamy przy tym uwagę przede wszystkim na analizę SWOT, diagnozę bieżącej sytuacji w przedsiębiorstwie czy identyfikację problemów wymagających rozwiązania w pierwszej kolejności. W szczególności tego typu weryfikacja ma za zadanie wykazanie rentowności konkretnego przedsięwzięcia.

 

DOMINIK CZELEJ

Prezes Zarządu

telefon: +48 797 348 486

mail: dominik.czelej@multiadvisors.pl

 

BARTOSZ PROKURAT

Członek Zarządu

telefon: +48 663 037 680

mail: bartosz.prokurat@multiadvisors.pl

 

 

MULTIADVISORS SP. Z O.O.

KRS: 0000560612

NIP: 584-274-19-17

REGON: 361649650

kapitał zakładowy: 50.000 PLN

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

73 1140 2004 0000 3002 7570 1179

MBANK SA

 

ADRES SIEDZIBY:

80-307 Gdańsk

ul. Abrahama 1

piętro 2, biuro 3.03

 

Kompleksowe rozwiązania finansowo - ubezpieczeniowe